Νέο εξειδικευμένο βιβλίo για τον Εσωτερικό Έλεγχο

Βιβλίο - Ο Σύγχρονος Εσωτερικός έλεγχος (internal audit) και η Πρακτική Εφαρμογή του - Παντελή Παπαστάθη
Βιβλίο – Ο Σύγχρονος Εσωτερικός έλεγχος (internal audit) και η Πρακτική Εφαρμογή του

Το παρόν βιβλίο για τον Εσωτερικό Έλεγχο 937 σελίδων,  είναι αποτέλεσμα 26 Χρόνια αδιάλειπτης ενασχόλησης με τον Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit), καθώς και αντίστοιχης εμπειρίας στην εξειδικευμένη εκπαίδευση θεμάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πραγματεύεται τον Εσωτερικό Έλεγχο ως ένα εργαλείο σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης απαραίτητο για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

Το πρώτο μέρος του Βιβλίου αναφέρεται στη θεωρητική προσέγγιση του Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς να παραλείπεται η πρακτική του διάσταση. Γίνεται αναφορά στις σύγχρονες τεχνικές, μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές διενέργειας Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αναπτύσσει 47 προγράμματα ελέγχου τα οποία αφορούν επιμέρους δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Το Βιβλίο έχει στόχο να κάνει ξεκάθαρα τα όρια, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο και στο πνεύμα των Διεθνών Προτύπων (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing – του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών), καθώς και να αναβαθμίσει το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή σύμφωνα με την σύγχρονη αντίληψη διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα δίνει πρακτικά εργαλεία στους Εσωτερικούς Ελεγκτές για να κάνουν πιο εμφανή την προστιθέμενη αξία τους στις επιχειρήσεις.

Στο εν λόγω Βιβλίο, για τον Εσωτερικό Έλεγχο, περιλαμβάνει σειρά καινοτόμων και συνάμα πρακτικών βημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, που η εφαρμογή τους θα δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες Εσωτερικούς Ελεγκτές να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και την αναβάθμιση του Συστήματος Διακυβέρνησης, που είναι το ζητούμενο σε κάθε Διοίκηση.

Το Βιβλίο απευθύνεται στους επαγγελματίες Εσωτερικούς Ελεγκτές, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε Εξωτερικούς Ελεγκτές, σε Στελέχη Επιχειρήσεων, σε Διοικήσεις Επιχειρήσεων, σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε Συμβούλους Επιχειρήσεων και Λογιστές. Επίσης, απευθύνεται σε καθηγητές Πανεπιστημιακών Σχολών και σε φοιτητές.

Ενδεικτικά, Περιεχόμενα του Βιβλίου:

 • Ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής και του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Σκοπός και αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Διάκριση των Ελέγχων – είδη Ελέγχων.
 • Στρατηγική του Εσωτερικού Ελέγχου στη Σύγχρονη Εταιρική Διακυβέρνηση.
 • Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών και Διεθνή Πρότυπα.
 • Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου – βασικές αρχές και αποτελεσματικότητα.
 • Ο Εσωτερικός Ελεγκτής «Εσωτερικός Σύμβουλος».
 • Οργάνωση και λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Προϋποθέσεις και κριτήρια λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου «Μοντέλο Στελέχωσης».
 • Καθήκοντα στελεχών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση.
 • Απάτη και Κατηγορίες Απάτης.
 • Επιτροπή Ελέγχου και σχέσεις με τον Εσωτερικό Έλεγχο.
 • Τεχνικές και εργαλεία Ελέγχου.
 • Κίνδυνοι, διαχείριση κινδύνων και ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην «Τρίτη Γραμμή Άμυνας» των επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός και μεθοδολογία Ελέγχου.
 • Τα πέντε Στάδια Ελέγχου, που θα πρέπει να γνωρίζει ο Εσωτερικός Ελεγκτής για να διενεργήσει ένα αποτελεσματικό Έλεγχο.
 • Πρακτική εφαρμογή Ελέγχου από το Α – Ω. Υπόδειγμα Έκθεσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στους Εσωτερικούς Ελεγκτές να κατανοήσουν τη μεθοδολογία Ελέγχου από το αρχικό μέχρι το τελικό στάδιο ενός Ελέγχου, προσθέτοντας ουσιαστική αξία στην επιχείρηση.
 •  47 Προγράμματα Εσωτερικού Ελέγχου διαφόρων κλάδων σε πλήρη ανάπτυξη, απαραίτητο εργαλείο στους Εσωτερικούς Ελεγκτές, έτοιμα προς εφαρμογή.
 • Ετήσιος Προγραμματισμός και Απολογισμός Δράσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Ανάπτυξη «Δεικτών Απόδοσης» του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Ορολογία – Γλωσσάρι Βασικών Όρων.

Κόστος Βιβλίου: 70,00 €.